Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Marzena Kupisz
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 95
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 16, pok. 306

Do zadań stanowiska należy m.in.:

1) spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

a) analizowanie działań służb, inspekcji i straży oraz wnioskowanie do starosty w sprawach dotyczących ich funkcjonowania,

b) koordynowanie działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami a starostą,

c) obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,

d) koordynowanie akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi,

e) koordynowanie programowych działań służb, inspekcji i straży przy organizowaniu imprez masowych,

f) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących zagrożeń na terenie powiatu oraz koordynacja akcji ratowniczych i procesu odbudowy,

g) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

h) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu, a także organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,

i) prowadzenie spraw związanych z ochroną ludności i obronnością,

j) współdziałanie z gminami, jednostkami organizacyjnymi starostwa i innymi jednostkami w zakresie poprawy bezpieczeństwa,

k) zapewnienie obsługi administracyjnej i współdziałania z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku,

l) koordynowanie działań na terenie powiatu w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu,

m) obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,

n) przygotowywanie zadań dla starostwa i gmin powiatu z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, kontroli ich realizacji oraz koordynacji działań w tym zakresie, a także współdziałanie z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności,

o) nadzór nad magazynami sprzętu obrony cywilnej,

p) organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, organizowanie poboru oraz powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,

q) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planu operacyjnego,

r) opracowywanie i aktualizowanie stałego dyżuru starosty,

s) opracowywanie i aktualizowanie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,

t) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego i ćwiczeń,

u) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych oraz doraźnych z zakresu wykonywania zadań obronnych oraz koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne starostwa zadań obronnych oraz nadzór nad ich realizacją,

v) koordynowanie opracowania dokumentów realizacji czynności organizacyjnych mających na celu przygotowanie starostwa do działania w stanie zagrożenia państwa i wojny,

w) sporządzanie i uzgadnianie programu pozamilitarnych przygotowań obronnych (PPPO) oraz narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu (NKPPO),

2) prowadzenia i obsługi Biura Rzeczy Znalezionych.

 

 

 

OGŁOSZENIA

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz p...

W dniach 27 września - 3 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta