Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu 

Anna Kulczyńska
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 61
e-mail: anna.kulczynska@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa16, pok. 207

Naczelnik wydziału:
Emilia Niewiarczuk
tel. 95 755 52 43-46 wew. 65
ul. Lipowa 16, pok. 305
 

Wydział realizuje zadania w zakresie:
1) opracowywania projektów uchwał budżetowych oraz dokonywania okresowych analiz wykonania budżetu,
2) nadzoru i kontroli realizacji budżetu powiatu,
3) nadzorowania prawidłowości opracowywania i realizacji planów finansowych jednostek powiatowych,
4) sporządzania zbiorczych sprawozdań i informacji z realizacji budżetu,
5) bieżącej kontroli równowagi budżetowej i informowanie starosty o stanie środków,
6) przygotowywania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi,
7) prowadzenia rachunkowości starostwa, budżetu powiatu, powiatowych funduszy celowych, funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodarki finansowej powiatu i starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
8) organizacji i prowadzenia obsługi kasowej starostwa, w tym przyjmowanie i rozliczanie wpłat poprzez terminale płatnicze,
9) prowadzenia kontroli gospodarki finansowej oraz sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych
w powiatowych jednostkach organizacyjnych w zakresie finansowym,
10) prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych,
11) naliczania należności dochodów własnych i Skarbu Państwa,
12) windykacji należności budżetowych starostwa i Skarbu Państwa,
13) prowadzenie spraw związanych z pomocą w spłacie zobowiązań na mocy obowiązujących przepisów
i uchwały rady (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności),
14) prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
15) prowadzenia dokumentacji płacowej, w tym sporządzania list płac, premii, nagród i innych składników wynagrodzenia, obliczania zasiłków chorobowych i rodzinnych oraz prowadzenia ich ewidencji, dokonywania wypłat wynagrodzeń, wystawiania zaświadczeń o zarobkach, prowadzenia kartoteki wynagrodzeń pracowniczych,
16) prowadzenia rozliczeń z ZUS, US, PFRON,
17) sporządzania listy wypłat diet radnym,
18) rozliczanie kosztów podróży służbowych,
19) współdziałania z bankami i organami skarbowymi,
20) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości,
21) obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz współpracy z bankami,
22) sprawdzanie i akceptowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
23) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników,
24) przygotowywanie i terminowe realizowanie przelewów bankowych. 

Pracownicy:

Stanowisko ds. płac, księgowości budżetowej i administracji rządowej
Maria Niemiro
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 60
ul. Lipowa 16, pok. 304

Stanowisko ds. obsługi kasy
Anna Kazimierczak
tel. 95 755 52 43-46, wew. 62
ul. Lipowa 18a, pok. 112

Stanowisko ds. planowania, sprawozdawczości i księgowości budżetowej
Monika Skowrońska-Krysiak
tel. 95 755 52 43-46 wew. 63
ul. Lipowa 18a, pok. 208

Stanowisko ds. rozliczeń scentralizowanego podatku VAT i scentralizowanego JPK
Elżbieta Pluta
tel. 95 755 52 43-46 wew. 65
ul. Lipowa 16, pok.304

OGŁOSZENIA

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz p...

W dniach 27 września - 3 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta